Course categories:


Matematika I - Mathematics I
This course requires an enrolment key

Namena i cilj predmeta je da razvija matematičko razmišljanje studenata i da omogući savladavanje osnovnih matematičkih pojmova i njihovih osobina sa ciljem da se oni mogu kasnije primeniti u praksi.

Ocenjivanje se vrši na osnovu predispitnih i ispitnih obaveza. Na ispit se može izaći isključivo ako su ispunjene predispitne obaveze. Potrebno je da student lično razgovara sa predmetnim profesorom da bi dobio tačne informacije o predispitnim i ispitnim obavezama. Informacije o terminima susreta sa profesorom, kao i o predmetu, mogu se naći na sajtu www.gf.uns.ac.rs/~matematika, pod nazivom INFORMACIJE ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU UZ RAD.

Građevinska fizika - Building Physics
This course requires an enrolment key

Namena i cilj predmeta je utvrđivanje i sticanje fundamentalnih teorijskih i praktičnih znanja iz fizike potrebnih za kasnije lakše usvajanje sadržaja iz stručnih predmeta građevinske struke.

Zgradarstvo I - Buildings I
This course requires an enrolment key

Cilj predmeta je da se studentima pruži opšti uvid i sticanje standardnih znanja o pripremi, tehničkoj dokumentaciji i materijalizaciji građevinskih objekata. Predmetna materija obuhvata: klasifikaciju zgrada i definisanje konstruktivnih sistema, vrste temeljnih konstrukcija i konstruktivnih elemenata, kao i zaštitu od uticaja vode i vlage.

Sociologija rada - Work Sociology
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Mehanika I - Mechanics I
Teacher: mr Ljiljana Tadić
This course requires an enrolment key

Ovim predmetom se stiču osnove važne za građevinsku struku. Predmet se bavi suštinskim proučavanjem pojmova, principa, teorema i zakona vezanih za ravnotežu (statika) materijalne tačke i krutog tela, čije poznavanje je neophodno za savladavanje drugih stručnih predmeta.

Literatura:

 • 1. Natalija Naerlović-Veljković: Mehanika I, Naučna knjiga, Beograd, 1992.god.
 • 2. Slobodan S. Gajin: Zbirka zadataka iz Mehanike I, Građevinski fakultet Subotica, 1980.god.
 • 3. Stanko Brčić, Dragoljub Šumarac, Dragoljub Grbić, Rastislav Mandić: Mehanika I zbirka rešenih ispitnih zadataka, Naučna knjiga, Beograd, 1989.god.  
Matematika II - Mathematics II
This course requires an enrolment key

Namena i cilj predmeta je da razvija matematičko razmišljanje studenata i da omogući savladavanje osnovnih matematičkih pojmova i njihovih osobina sa ciljem da se oni mogu kasnije primeniti u praksi.

Uslovljenost drugim predmetima: Matematika I

Ekonomika građevinarstva i osnove menadžmenta - Civil Eng. Economics and Basics of Management
Teacher: Ljiljana Kozarić
This course requires an enrolment key
Cilj predmeta je sticanje osnovnih saznanja o ekonomskom vrednovanju procesa građenja , poslovanju i menadžmentu građevinskih preduzeća, kao i upravljanje investicijama.
Nacrtna geometrija - Descriptive Geometry
This course requires an enrolment key

Cilj nastave predmeta je sticanje neophodnih znanja iz oblasti matematički korektnog, grafičkog rešavanja geometrijskih problema i inženjerskog prikazivanja predmeta na crtežima, stavljajući akcenat na shvatanje prostornosti inženjerskih crteža.

Tokom semestra polažu se dva kolokvijuma. Kolokvijumi su pismeni zadaci, koji se komponuju iz obradjenog obrađenog dela gradiva na predavanjima i vežbama. Uslov izlaska na ispit je uredno pohađanje predavanja i vežbi (overeno potpisima u indeksu), odn. uspešno položeni kolokvijumi i uspešno završen program grafičkih vežbi. 

Zgradarstvo II - Buildings II
This course requires an enrolment key

Cilj predmeta je da studentima pruži opšti uvid i sticanje standardnih znanja o građevinskom objektu - zgradi, gde se dekompozicija zgrade izvodi preko sklopova i podsklopova do konstruktivnih i nekonstruktivnih elemenata. Predmetna materija obuhvata konstrukcije konstruktivnih sklopova i prostornih nosača, tradicionalne drvene krovove, kao i nekonstruktivne elemente – obloge i pokretne i nepokretne pregrade, vertikalne kanale i instalacije u zgradama.

Oblici provere znanja i ocenjivanje: Prisustvo na nastavi: max 5 poena; Prisustvo na vežbama: max 5 poena; 4 kolokvijuma: 4 x 15 = 60 poena; Pismeni ispit: max 30 poena (min 15 poena); Usmeni ispit: max 30 poena (min 15 poena); Jedan kolokvijum se može zameniti seminarskim radom. Ispit je položen kada se sakupi najmanje 55 poena

Literatura

 • 1. Ilinčić N. Zgradarstvo I, Subotica 1989.
 • 2. Martinković K. Zgradarstvo I, II, III i IV deo, Građevinska knjiga, Beograd
 • 3. Popović Ž. Zgradarstvo, Naučna knjiga, Beograd, 1991.god.
 • 4. Kovacs F., Kovacs B., Epuletek szerkezeti szakrajza, Budapest, 1998.
 • 5. Wolfgang B., Atlas krovnih konstrukcija, Beograd 1990.god.
 • 6. Trbojević R., Arhitektonske konstrukcije, Beograd 2003.god.
 • 7. Aleksić Lj. Upravljanje izradom tehničke dokumentacije u procesu kataloškog projektovanja u arhitekturi, doktorski rad, Beograd, 1995.god.
Mehanika II - Mechanics II
Teacher: mr Ljiljana Tadić
This course requires an enrolment key

Ovim predmetom se stiču osnove važne zagrađevinsku struku. Predmet se bavi suštinskim proučavanjem pojmova, principa, teorema i zakona

Literatura:

 • 1. V. Bogunović: Mehanika II, Građevinski fakultet, Subotica, 1980.
 • 2. Natalija Naerlović-Veljković: Mehanika II, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
 • 3. Stanko Brčić, Dragoslav Šumarac, Dragoljub Grbić, Rastislav Mandić: Mehanika II- zbirka rešenih ispitnih zadataka; Naučna knjiga, Beograd, 1988.