Course categories:


Hidraulika II

Upoznavanje sa neustaljenim tečenjem u otvorenim tokovima, osnovnim jednačinama u integralnom i diferencijalnom obliku i numeričkim metodama za njihovo resavanje. Primeri primene za  slučajeve jednostavne geometrije vodotoka – kanali.

Hidrologija II
Teacher: Zoltan Horvat
This course requires an enrolment key

Upoznavanje sa hidrološkim proračunima i modelima i njihovom 

Hidrotehnicke konstrukcije

Cilj predmeta je uvođenje studenata u način dimenzionisanja hidrotehničkih objekata. Upoznavanje studenta sa hidrauličkim

opterećenja i sa specifičnim problemima vezanim za kontakt sa vodom

Hidrotehnicke melioracije
This course requires an enrolment key

Osnove hidrotehničkih melioracija

Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Preciscavanje otpadnih voda
Teacher: Mirjana Horvat
Write a concise and interesting paragraph here that explains what this course is about
Regulacija reka
Upoznavanje sa osnovama rečne hidraulike, transporta nanosa imorfologije rečnog korita. Primena osnova na praktične aspekte kao sto su regulacioni radovi i mere, odnosno odbrana od poplava.